Recursos Cicle Superior Coneixment del Medi

1. PROJECTE ALQUÍMIA:

Aplicació informàtica concebuda com un laboratori experimental interactiu en la qual s'aborden continguts relacionats amb les Ciències, la Geografia i la Història en Educació Primària.

Els continguts apareixen organitzats en tres mons (o àrees) corresponents a cadascun dels tres cicles que componen l'Educació Primària, representats per tres grans nombres (1, 2 i 3) abraçats per un mag. Des de cadascun d'aquests tres mons s'accedeix a un escenari amb diferents objectes que creixen en nombre i grandària a mesura que se selecciona un nivell superior.

Cadascun dels tres escenaris inclouen, al seu torn, cinc grans blocs de continguts corresponents a Salut («Creixo feliç»), Éssers vius («Animals i plantes»), Tecnologia («Màquines i eines»), Geografia («El meu planeta») i Història («La Màquina del temps»). En cadascun d'aquests blocs, identificats per un motiu clarament recognoscible, es presenten nous escenaris que contenen les diferents unitats didàctiques: 9 per al primer cicle, 12 per al segon cicle i 11 per al tercer cicle (32 en total).

ENTRA

1. PROJECTE ARQUÍMEDES:

En aquest projecte, que està dividit en dues fases, Arquimedes I i Arquimedes II, l'alumnat pot treballar amb els continguts específics de l'àrea de Ciències de la Naturalesa a través de materials teòrics i pràctics que es distingeixen per la seva interactivitat.

Arquimedes I està dirigit a alumnes tant de Primària com de Secundària. Aquests podran experimentar i aprendre sobre l'alimentació, el temps atmosfèric, l'astronomia o la hidrostàtica.

Per a cada unitat temàtica s'aporten diverses experiències, el desenvolupament de les quals s'estructura en: un esquema amb les idees principals; un relat animat mitjançant simulacions que permeten que l'estudiant es trobi en un laboratori virtual i participi activament; i unes qüestions que avaluaran la seva capacitat per posar en pràctica en la vida quotidiana el que ha après.

ENTRA