Foment de Lectura

Tasques TIC d'animació lectora

A partir de la lectura d'un llibre o d'un document es poden proposar múltiples tasques amb les TIC amb intenció de facilitar la competència lectora:

Lectura d'un mitjà digital. Es poden llegir usant un eReader o bé el programa Calibri instal·lat en l'ordinador en el cas de eBooks. Per a documents PDF es pot utilitzar el programa Adobe Reader.

Quaderns digitals de treball. A partir d'aquest quadern es poden escriure les respostes en un document de text aparti. Una altra opció és completar-les en el propi document usant el processador de textos Lliure Office si es disposa del quadern en format DOC-ODT o ben usant programes com PDF Annotator si solament es té en format PDF. És el cas d'arxius aportats per les editorials. En les respostes es pot proposar afegir imatges, captures de pantalla o enllaços amb intenció de posar en valor el suport digital.

Caça-tresors. Entorn d'un llibre es pot crear i posar en funcionament una activitat d'aquest tipus on l'alumne/a deu investigar en el llibre i en Internet a manera d'ampliació per poder resoldre-la amb èxit.

Comentaris de lectura en un blog. El professor/a pot publicar una entrada en el blog de classe amb la fitxa tècnica del llibre perquè els alumnes/as enviïn comentaris al mateix que incloguin resum i opinió personal després de la seva atenta lectura. Una altra possibilitat és que l'alumne/a creu directament l'article en el blog: fitxa, resum i opinió personal.

Enviament de tweets. Entorn d'un tema de discussió suggerit per la lectura es pot organitzar una activitat d'intercanvi de tweets en una xarxa social escolar. Aquesta activitat pot incentivar la lectura dels missatges dels altres, el respecte de normes de convivència, el contrast d'idees i opinions, etc.

Lectures en veu alta. Es poden gravar les lectures en veu alta usant el programa Audacity. En permetre que l'alumne/a se escolti, l'exercici contribueix a millorar la dicció, entonació, velocitat, precisió, etc.

Subratllat i esquemes. Una altra tasca interessant és subratllar l'important d'un text usant els marcadors digitals del processador de textos i amb aquesta informació dissenyar un mapa conceptual usant per exemple el programa FreeMind.

Narracions. Elaborar una seqüència de dibuixos on es resumeixi el contingut del llibre. Muntar aquestes seqüències en una presentació de diapositives o un vídeo narrat afegint títols, animacions i àudios. El producte final es pot publicar en el blog de classe.

Multimedies interactius. Gràcies a eines d'autor com Hot Potatoes, LIM o JClic el professorat pot elaborar objectes digitals interactius entorn de la lectura del llibre. L'alumne/als utilitza per reforçar continguts tractats en el llibre.

Explicant històries. Es pot prendre com a referència algun dels centres de l'interès apuntats en el propi llibre. Es crea un document de text amb una introducció i un nus perquè l'alumne ho completi amb un desenllaç final inventat. Una altra possibilitat és ordenar les parts d'un relat per crear diferents històries. O bé aprofitar els marcadors de document per redactar un conte per nodes enllaçats a l'estil “tria la teva pròpia aventura”: se situa el text de cada node en una pàgina independent i al final de cadascuna s'ofereixen dos enllaços a marcadors interns perquè el lector triï la continuació de l'aventura. També és possible elaborar la història de forma col·laborativa en manera síncrona o asíncron de l'estil “Continua la història …” usant una eina d'ofimàtica en línia com Google Docs.